Monday, October 16, 2006

Google Viet Nam Blog!

Mình mong góp chút ít công sức để phổ cập kiến thức cơ bản về Google cho người Việt.

Chân thành!